Condicions legals

Tractament de dades

AVIS LEGAL: Les dades de caràcter personal facilitades seran incorporades, pel seu tractament automatitzat, a un fitxer que és responsabilitat i titularitat de ESCOLA MEMORY S.L (en endavant MEMORY). L’esmentat tractament de dades s’ajustarà al règim de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Les dades es recolliran amb l’exclusiva finalitat de poder mantenir una adequada relació amb l’usuari de la pàgina web, i poder mantenir-los informats, fins i tot per mitjans electrònics, sobre qüestions relatives a la nostra activitat i serveis propis que considerem del seu interès.

La recollida de dades tindrà caràcter merament voluntari. La introducció i registre de les dades personals per la seva part suposa l’acceptació i autorització expressa a MEMORY per la recollida, incorporació i tractament de les esmentades dades, així com per la seva conservació pels terminis establerts legalment. MEMORY es reserva el dret de no tramitar sol·licituds incomplertes.

MEMORY li garanteix que les seves dades personals seran tractades confidencialment, adoptant totes les mesures tècniques i organitzatives exigibles per la legislació vigent.

En compliment de la normativa esmentada, vostè podrà exercitar el seu dret d’oposició, accés, rectificació o cancel·lació de les seves dades dirigint-se per escrit al domicili social de ESCOLA MEMORY SL., carrer València, 293 baixos, amb CIF B-60578614.